Skoledagen på Lindved Skole

Målstyret undervisning

På Lindved Skole arbejder vi i dette skoleår med målstyret undervisning i dansk og matematik. Metoden vil fra næste skoleår også blive anvendt i andre fag.

Målstyret undervisning vil sige, at der sættes mål for hver enkelt elev, som matcher elevens faglige niveau og ressourcer.
Ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev sikrer vi os, at svage elever løftes fagligt, og dygtige elever føler sig udfordret i undervisningen. På den måde lærer alle elever så meget som muligt, og ingen er i tvivl om, hvad de skal lære, og hvornår de har lært det.

Understøttende undervisning/ faglig fordybelse.  

Den almindelige fagopdelte undervisning suppleres med forskellige former for understøttende undervisning: Læsebånd, sociale aktiviteter, fællessamlinger og forlængelse af den faglige undervisning.

Den understøttende undervisning kan have forskellige formål som fx at støtte elevernes læring og trivsel eller styrke deres sociale kompetencer, motivation og trivsel.

Vi sikrer os desuden, at eleverne kan løse de opgaver de får med hjem, og differentierer opgaver og lektier i forhold til hver enkelt elev.

Opmærksomhed på trivsel

Trivsel blandt skolens elever er et område, vi er meget opmærksomme på. Fra børnene starter indskolingen og gennem hele deres skoleforløb, arbejder vi på at styrke deres sociale kompetencer, forebygge mobning, fremme legeaftaler og sikre, at alle inddrages i legen i frikvartererne. Vi foretager løbende trivselsundersøgelser blandt eleverne. Undersøgelserne følges op af temaundervisning inden for de områder, undersøgelsen har vist, der er brug for at arbejde med. 

Vi tager udgangspunkt i skolens trivselsstrategi, som udgør den lovpligtige antimoppestrategi. 

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse er integreret i den daglige undervisning i alle fag.

Skoledagens struktur

Skoledagens struktur er forskellig for de enkelte afdelinger, da mindre elever ikke kan arbejde i så lange forløb som ældre elever. Vi har en fælles spisepause kl. 11.30 til 12.00 af hensyn til fællesskabet.

Skoledagen slutter kl.14 for eleverne i indskolingen. På mellemtrinnet er skoledagen tilrettelagt, så de elever, der er afhængige af skolebus [evt. link til køreplan], ikke får for lange ventetider. Eleverne har fri kl.14 to af ugens dage og kl.15 de øvrige tre.

Eleverne i udskolingen har fri kl.15 hver dag.