Værdier og visioner

Værdier

Faglighed

Det betyder for skolen at:

 • Vi er i stand til at udfordre eleverne i dagligdagen, både fagligt og socialt.
 • Vi udviser engagement og anerkendelse
 • Vi udnytter hinandens ressourcer
 • Vi udvikler os både fagligt og personligt

Det betyder for eleven at:

 • Eleven er engageret og tager medansvar for egen
 • læring
 • Eleven tager aktivt medansvar for et positivt
 • læringsmiljø
 • Eleven tager udgangspunkt i egne styrkesider

Det betyder for forældre at:

 • Forældrene tager aktiv del i deres barns læring
 • gennem hele skoleforløbet
 • Forældrene tager ansvar for at eleven er
 • undervisningsparat
 • Forældrene udviser loyalitet og respekt for
 • skolens arbejde

Fællesskab

Det betyder for skolen at:

 • At vi har en anerkendende tilgang til elever,
 • forældre og personale.
 • At vi viser ansvarlighed og gensidig respekt for
 • hinanden.
 • At vi arbejder bevidst med at styrke alles trivsel.

Det betyder for eleven at:

 • Eleven viser respekt for fælles spilleregler
 • Eleven tager medansvar i forhold til det sociale liv
 • på skolen
 • Eleven viser respekt for hinandens forskellighed

Det betyder for forældrene at:

 • Forældrene tager aktiv del i og udviser respekt for
 • skolens fællesskab
 • Forældrene er anerkendende i deres tilgang til
 • elever, personale og hinanden.

Vision

Børn og unge udgør med deres energi, ressourcer og livsduelighed en særlig værdi.

Dette potentiale udvikles og udnyttes gennem kompetent med- og modspil fra alle involverede parter i kommunens skolevæsen, og skaber således grobund for faglig, social, personlig og kulturel vækst hos alle børn og unge.